Ważne informacje

Ze względu na planowaną organizację polowań zbiorowych dla myśliwych zagranicznych, istnieje możliwość korekty kalendarza polowań zbiorowych. Każda zmiana będzie niezwłocznie podawana pocztą elektroniczną.

Koleżanki i Koledzy , którzy nie dokonali przeglądu i przystrzelania broni oraz nie zostali przeszkoleni z zasad bezpiecznego wykonywania polowania , nie mogą brać udziału
w polowaniach.

W łowiskach , w których planowane są polowania zbiorowe , ogranicza się polowania indywidualne od poniedziałku przed wyznaczonym terminem polowania zbiorowego do jego zakończenia. Polowania indywidualne w tych łowiskach możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ich miejsca z prowadzącym polowanie

Wszystkie rachunki i dokumenty finansowe takie jak: kwity dostarczenia tusz zwierzyny do punktów skupu , protokoły pobrania tusz zwierzyny na użytek własny , faktury zakupu materiałów , faktury za usługi na rzecz Koła oraz inne dokumenty finansowe należy przesyłać bezpośrednio na adres Sekretarza Koła.

Wszystkie rachunki i dokumenty finansowe powinny zawierać prawidłową nazwę i adres Koła zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie tytułowej informatora.

Obowiązkiem każdego myśliwego pobierającego dzika na użytek własny jest przedstawienie tuszy do badania weterynaryjnego w kierunku włośnia.

Po pozyskaniu zwierzyny, każdy myśliwy zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Łowczego Koła wiadomością SMS, w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od pozyskania.
W wiadomości SMS wpisujemy gatunek zwierzyny, datę i miejsce pozyskania oraz imię
i nazwisko myśliwego.

Koleżanki i Koledzy, którzy chcą zaprosić na polowanie zbiorowe gości zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu prowadzącemu polowanie, najpóźniej 3 dni przed polowaniem.